Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  – Taurus Riooltechniek B.V. – Versie 2022 – 1

 

1.    ALGEMEEN
1.1.    Taurus Riooltechniek is de handelsnaam van de vennootschap onder firma Taurus Riooltechniek B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 171 555 08 zal in het navolgende worden aangeduid als “Taurus Riooltechniek”.
1.2.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten   aangegaan door Taurus Riooltechniek met een derde, hierna te noemen: “opdrachtgever”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3.    De algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever worden bij dezen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4.    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke volgende rechtsverhouding tussen Taurus Riooltechniek en opdrachtgever, die eenmaal met Taurus Riooltechniek de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen.
1.5.    Taurus Riooltechniek is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
1.6.    Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Taurus Riooltechniek en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen, overeen te komen waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.     PERSOONSGEGEVENS
2.1    De persoonsgegevens van de opdrachtgever die  worden vermeld op in de aanbiedingen , offertes  en overeenkomsten worden door Taurus riooltechniek verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan opdrachtgever de overeenkomst uitvoeren, haar verplichtingen jegens opdrachtgever nakomen, optimale service verlenen, voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt via info@taurus-riooltechtniek.nl.

3.    AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
3.1.    Alle aanbiedingen en offertes van Taurus Riooltechniek zijn geheel vrijblijvend en binden Taurus Riooltechniek niet. Zonder orderbevestiging zijdens Taurus Riooltechniek kan de opdracht van opdrachtgever nimmer geacht worden door Taurus Riooltechniek te zijn geaccepteerd. Orders die door de opdrachtgever worden geplaatst per telefoon of email komen pas tot stand door schriftelijke bevestiging door Taurus Riooltechniek, dan wel doordat aan de opdracht feitelijke uitvoering wordt gegeven.
3.2.    Alle in de aanbieding, offerte oen overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3.    De overeenkomst tussen Taurus Riooltechniek en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Taurus Riooltechniek de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging van Taurus Riooltechniek wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan Taurus Riooltechniek schriftelijk anders wordt bericht.
3.4.    Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Taurus Riooltechniek worden bevestigd. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Taurus Riooltechniek opdrachtgever hierover inlichten.
3.5.    Taurus Riooltechniek behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de artikelen die zijn afgebeeld in haar catalogus, brochures en andere drukwerken alsmede op haar website, en om artikelen uit het assortiment te verwijderen.
3.6.    Taurus Riooltechniek is niet aansprakelijk indien het geleverde mocht afwijken van afbeeldingen in brochures danwel op de website danwel van modellen.
3.7.    De opdrachtgever geeft Taurus Riooltechniek nu reeds toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan telkens per deelaflevering de opdrachtgever afzonderlijk te factureren.

4.    UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1.    Taurus Riooltechniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2.    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Taurus Riooltechniek het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever vrijwaart Taurus Riooltechniek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Taurus Riooltechniek toerekenbaar is.
4.3.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Taurus Riooltechniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Taurus Riooltechniek worden verstrekt en de plaats waar het werk zal moeten worden uitgevoerd goed begaanbaar is. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Taurus Riooltechniek zijn verstrekt, dan wel de plaats niet of niet goed begaanbaar is, heeft Taurus Riooltechniek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4.    Taurus Riooltechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Taurus Riooltechniek is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.5.    De door Taurus Riooltechniek opgegeven termijnen van voor de uitvoering van de opdracht zijn indicatief en dienen niet te worden opgevat als een fatale termijn zoals bedoeld in artikel 6:83 sub a BW. De termijn gaan in, nadat Taurus Riooltechniek de opdracht heeft bevestigd.
4.6.    Uitstel van een afspraak op verzoek van opdrachtgever kan slechts geschieden met schriftelijke toestemming van Taurus Riooltechniek onder de voorwaarde dat aan het uitstel verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever blijven.
4.7    Het Rioolcontract heeft een looptijd van 12 maanden ingaande op de eerste dag van de maand na betaling factuur. Het Rioolcontract heeft een opzegtermijn van een maand. Er vind bij tussentijdse opzegging geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Taurus Riooltechniek kan het contract van haar zijde te allen tijde per direct opzeggen. Bijvoorbeeld wanneer er een defect is aan het riool waardoor verstoppingen blijven ontstaan, er sprake is van misbruik of wanneer de verstopping veroorzaakt wordt door een verstopping op gemeentegrond. Onder het Rioolcontact valt maximaal 2x uitrijden voor dezelfde type storing per contractsjaar. Daarna worden er kosten in rekening gebracht. Bijvoorbeeld wanneer er voor de derde maal een verstopping is in de keuken.

5.    DUUR OVEREENKOMST
5.1.    De overeenkomst tussen Taurus Riooltechniek en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbetaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen en is tussentijds opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.    PRIJZEN
6.1.    Indien bij overeenkomst geen vaste prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Taurus Riooltechniek, tenzij een afwijkend tarief is afgesproken.
6.2.    Taurus Riooltechniek is gerechtigd eventuele prijsstijgingen aan opdrachtgever door te berekenen.

7.    BETALING
7.1.    Facturen worden door opdrachtgever betaald direct na voltooiing van de opdracht per pinbetaling of contant dan wel binnen een andere op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij gebreke van een dergelijke vermelding zal opdrachtgever de aan hem gefactureerde bedragen binnen 7 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling.
7.2.    Taurus Riooltechniek is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens opdrachtgever in haar bezit heeft.
7.3.    Indien opdrachtgever de facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, heeft Taurus Riooltechniek het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1,5% per (aangevangen) maand vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, dan wel de wettelijke rente indien opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of als bedrijf.
7.4.    Indien opdrachtgever ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is hij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Taurus Riooltechniek genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering vermeerderd met de rente als bedoeld in het vorige lid, met een minimum van € 50,00 (tenzij enige wettelijke bepaling zich tegen de hoogte verzet).

8.    KLACHTTERMIJN, OVERMACHT & AANSPRAKELIJKHEID
8.1    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Taurus Riooltechniek. De ingebrekestelling dient voldoende concreet omschreven te zijn.
8.2     In geval van overmacht heeft Taurus Riooltechniek het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst en/of separate opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst en/of separate opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Taurus Riooltechniek gehouden is tot enige schadevergoeding.
8.3    Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Taurus Riooltechniek onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Taurus Riooltechniek kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst c.q. het verstrekken van een separate opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door Taurus Riooltechniek of door haar ingeschakelde derden partijen, het anders dan door toedoen van Taurus Riooltechniek benodigde niet te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.
8.4    Indien door overmacht de verdere uitvoering van enige overeenkomst c.q. opdracht anderszins feitelijk definitief onmogelijk zal blijken te zijn is Taurus Riooltechniek gerechtigd een eindafrekening te maken voor de reeds tot op dat moment door haar uitgevoerde werkzaamheden respectievelijk gedane leveringen en deze bij opdrachtgever in rekening te brengen.
8.5    Indien Taurus Riooltechniek door de uitvoering van een opdracht aansprakelijk is voor directe schade, zal die aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Taurus Riooltechniek wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Taurus Riooltechniek komt.
8.6    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (I) De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige voorwaarden; (II) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Taurus Riooltechniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Taurus Riooltechniek toegerekend kunnen worden; (III) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige voorwaarden.
8.7    Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 7.5. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-.
8.8    Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Taurus Riooltechniek voor die schade.
8.9    Taurus Riooltechniek is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade.
8.10    Opdrachtgever vrijwaart Taurus Riooltechniek en derden tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Taurus Riooltechniek ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Taurus Riooltechniek in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

9.    BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
9.1.    De Rechtbank Oost Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Taurus Riooltechniek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
9.2.    Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, onderwerpen partijen zich aan het Nederlands recht.